Rozpis Západočeské Divize

2004/2005

 

Společná soutěž krajů Karlovy Vary a Plzeň.

 

8.srpna 2004

Všeobecná ustanovení

    1.          Soutěž řídí

STK ČKA prostřednictvím Divizní STK.

    2.          Pořadatel

Pořadatelem každého utkání je oddíl či klub, uvedený v rozlosování na prvním místě.

    3.          Účastníci

Družstva  Plzeňského a Karlovarského KS, jmenovitě uvedená v příloze – Rozlosování – včetně drah, na kterých budou hrát svá domácí utkání.

    4.          Termíny utkání

a)    Jsou uvedeny v příloze ROZLOSOVÁNÍ. Daný pořad a začátky utkání jsou závazné bez      další korespondence (mimo vzájemných utkání družstev jednoho oddílu – viz dále).

b)    Po dohodě družstev je možné utkání kdykoliv předehrát i bez vyžádání souhlasu STK.

c)    Přeložit utkání na pozdější termín je možné pouze se souhlasem STK (SŘ 6.1.4) a bude      povoleno pouze ve výjimečném a mimořádném případě.

d)    Vzájemná utkání družstev jednoho oddílu je nutné předehrát vždy do začátku 5.kola, jak      v podzimní, tak v jarní části.

    5.          Úhrada

Technické a organizační náklady na uspořádání utkání hradí vždy pořadatel (pořádající oddíl), družstva startují na náklady svých oddílů.

    6.          Poplatky

Startovné pro všechny družstva je dle rozhodnutí VV ČKA 400,- Kč a oddíly, které nejsou členy ČSTV, hradí navíc za účast svých družstev v divizní soutěži poplatek ve výši 400,- Kč (Hospodářská směrnice ČKA z 1.7.2003).

Poplatek musí být uhrazen příslušnému krajskému svazu na vyzvání ve stanoveném termínu pod pohrůžkou nezařazení do soutěže.

Technická ustanovení

    7.          Předpis

Hraje se podle platných Sportovně technických předpisů (pokud tento Rozpis některou část neupravuje), tohoto Rozpisu včetně jeho příloh a případných doplňků Rozpisu, uveřejněných ve Zpravodaji soutěže.

    8.          Systém soutěží

Šestičlenná družstva – hrají dvoukolovým systémem každý s každým v pořadí dle Rozlosování (viz příloha) – disciplina 6×100 hodů sdružených.

    9.          Startují

Muži, ženy, dorostenci a dorostenky kteří v soutěžním roce, tj. v období od 1.7.2004 do 30.6.2005, dosáhnou věku 15 a více let.

10.          Povinnosti oddílů

a)     Domácí družstvo odevzdá rozhodčímu svoji sestavu nejpozději 20 minut před stano­veným začátkem zápasu. Rozhodčí ji poskytne hostujícímu družstvu, které na jejím základě nejpozději 10 minut před začátkem zápasu předá rozhodčímu svoji sestavu

b)    Oddíl, který má zapojené své družstvo v Západočeské divizi musí mít současně v některé mistrovské soutěži mládeže zapojeno družstvo dorostu, které soutěž řádně dokončí. Za nesplnění této podmínky zaplatí oddíl poplatek ve výši 600,- Kč (šest set korun), splatný na závěrečném Shromáždění zástupců oddílů v roce 2005 (oddíl svému kraji dle příslušnosti). Částka bude použita ve prospěch kategorie mládeže. Pozor: zaplacení poplatku je možné naposledy v soutěžním ročníku 2004-2005, od příštího ročníku soutěže je nesplnění povinnosti  družstva dorostu důvodem k automatickému sestupu

c)    Oddíly zašlou na adresu vedoucího soutěže řádně a úplně vyplněnou Soupisku družstva a to do 1 týden před začátkem podzimní části soutěže a 1 týden před začátkem jarní části soutěže  -- e-mailem !!!!  Pokud oddíl pro jarní část soutěže novou soupisku nezašle, platí původní podzimní soupiska automaticky i pro jarní část.

d)    Soupisky se nepotvrzují a nevracejí oddílu, ale jedná se v podstatě o sdělení pro STK, kdo do kterého družstva patří. Ve vlastním zájmu si oddíl vypracuje kopii, aby měl přehled o složení svých družstev. Potřebný tiskopis SOUPISKA je v příloze.

e)    Družstva po skončení soutěže provedou vyhodnocené úrovně a organizace soutěží (bude dotazník) a spolu se svými připomínkami a názory zašlou na STK do 14 dnů po posledním kole soutěže.

11.          Hodnocení

a) Hráči uvedení na stejném místě sestavy hrají proti sobě. V každé dílčí disciplíně (50 hs) obdrží hráč, který dosáhne vyššího výkonu, jeden dílčí bod. Pokud v dílčí disciplíně dosáhnou oba hráči shodného výkonu, obdrží oba půl bodu.

b) Hráč, který z dané dvojice soupeřů získá za celou disciplínu více dílčích bodů, vybojuje pro své družstvo jeden bod. V případě rovnosti dílčích bodů obdrží bod pro své družstvo hráč, který dosáhl vyššího počtu poražených kuželek za celou disciplínu. Je-li i celkový počet poražených kuželek stejný, získají oba hráči pro svá družstva po půl bodu. Tímto způsobem se v případě šestičlenného družstva rozdá pro obě družstva dohromady šest bodů. V případě družstva s jiným počtem hráčů se přidělí odpovídající počet bodů.

c)  Družstvo, jehož hráči dosáhnou v součtu vyššího počtu poražených kuželek, obdrží další dva body. Při rovnosti celkového počtu poražených kuželek získají obě družstva po jednom bodu. Celkový počet přidělených bodů (výsledné skóre) tak v případě šestičlenného družstva může být: 8:0 – 7,5:0,5 – 7:1 – … – 4:4 – … – 0:8.

 d) V utkání vítězí družstvo, které má pozitivní skóre (např. 8:0 nebo 4,5:3,5 atd.). Vítězné družstvo získá do tabulky dva body. Mají-li obě družstva stejné skóre, obdrží shodně po jednom bodu do tabulky.

e) V průběhu rozehraného soutěžního ročníku jsou družstva řazena v tabulce podle počtu získaných bodů. Při rovnosti je bodů je lépe hodnoceno družstvo s menším počtem odehraných zápasů. Jako další kritérium je rozdíl celkového skóre a popř. rozdíl dílčích bodů přidělených podle písm. b).

f)  Po skončení soutěžního ročníku jsou družstva v závěrečné tabulce seřazena podle počtu      získaných bodů, Jako další kritérium slouží rozdíl celkového skóre a dále rozdíl dílčích bodů. Pokud i pak existují družstva, která mají všechna tato kritéria shodná, rozhodnou o jejich vzájemném pořadí tato kritéria uplatněná pouze na jejich vzájemné zápasy.

12.          Rozhodčí

a)    Kvalifikovaného rozhodčího zajišťuje pořádající oddíl (viz. bod 19)

b)    Je odpovědný za přesné řízení utkání dle platných předpisů.

c)    Řádný úbor rozhodčího – bílá košile s odznakem (vzor 2003-bílý) a tmavé kalhoty je podmínkou činnosti. Provedení nástupů na zahájení a ukončení utkání je pro rozhodčího i družstva povinné.

d)    V průběhu utkání nesmí mít rozhodčí žádnou jinou funkci (trenér, vedoucí družstva, zapisovatel, fanoušek, rozhodčí jiného utkání atd.) a svému utkání se musí plně věnovat. V době své funkce však smí nastoupit v utkání jako hráč a po dobu jedné discipliny tak není rozhodčí (utkání řídí vedoucí družstev).

e)    Rozhodčí je povinen na požádání předložit vedoucímu družstva k nahlédnutí doklady družstva soupeře a to v kterékoliv fázi utkání – i opakovaně.

f)     Při splnění těchto podmínek náleží rozhodčímu odměna za výkon funkce a to v této výši:  200,- Kč pokud v utkání nehraje a 100,- Kč pokud je zároveň hráčem kteréhokoli družstva.

g)    Mimo to rozhodčímu náleží (pokud není členem hostujícího družstva) náhrada prokazatelných jízdních výdajů ve výši hromadného dopravního prostředku. Stravné se      nehradí.

h)    Náhradu rozhodčímu vyplácí pořádající oddíl prostřednictvím vedoucího domácího družstva.

i)      Listina schválených rozhodčích pro řízení divize bude vydána společně před začátkem soutěže (připraví ji Komise rozhodčích obou krajských svazů).

13.          Vedoucí domácího družstva

a)    Je povinen ÚPLNĚ vyplnit Zápis o utkání (tj.včetně výsledků) a v závěru utkání jej předat rozhodčímu ke kontrole správnosti, úplnosti a podpisu.

b)    Je povinen zprostředkovat výplatu rozhodčímu za výkon funkce rozhodčího.

14.          Oba vedoucí

Mají právo záznamu do Zápisu o utkání (např. hodnocení rozhodčího). Pozor, nenahrazuje NÁMITKY !!!

15.          Námitky

Viz Soutěžní řád čl.2.6. (Nutnost zaslání kopie námitek soupeři).

16.          Rozcvička na dráze

Každý hráč základní sestavy má právo na rozcvičku na dráze kde začíná svůj start, střídající hráč toto právo nemá. Délka rozcvičky je 5 minut (pět minut) a její zahájení a ukončení vyhlašuje pro oba hráče najednou rozhodčí.

Rozhodčí není oprávněn bez souhlasu hráče tuto dobu zkracovat.

17.          Postup a sestup

Vítězné družstvo získá titul MISTR ZÁPADOČESKÉ DIVIZE a má právo přímého postupu do III.kuželkářské lidy mužů. Poslední dvě družstva sestupují do Krajských přeborů (Plzeň a K.Vary). Sestup může být i nižší či vyšší s ohledem na sestupující ze III.KLM.

18.          Delegát svazu

Členové divizní STK, oba předsedové a oba jednatelé zúčastněných Krajských kuželkářských svazů jsou oprávněni automaticky kdykoliv vykonávat funkci Delegáta svazu, pokud v daném utkání nejsou zainteresováni (rozhodčí, hráč, trenér atd.)

19.          Povinnosti pořádajícího oddílu

a)    Zajištění kvalifikovaného rozhodčího. Pořádajícímu oddílu se ukládá povinnost zajistit k utkání kvalifikovaného rozhodčího (jeho povinnosti jsou v bodě 12.). V případě, že domácí oddíl kvalifikovaného rozhodčího nezajistí a družstvo hostí rozhodčího (s doklady a odznakem) nabídne, nesmí ho domácí oddíl odmítnout. V tomto náhradním případě platí výjimka, že rozhodčí má jen odznak a průkaz rozhodčího, oděv pouze přizpůsobí sportovnímu prostředí. Přesto mu náleží plná odměna za výkon funkce rozhodčího. Na stravné a cestovné nárok nemá.

b)    Za každé utkání, které neřídil kvalifikovaný rozhodčí splňující podmínky dle bodu 12, zaplatí pořádající oddíl poplatek ve výši částky stanovené pro rozhodčího v dané soutěži a to příslušnému krajskému svazu. Suma bude vybrána najednou na závěr soutěže – obdobně jako v bodě 10.

c)    Pro rozhodčího musí být k disposici na kuželně Rozpis soutěže – odpovídá pořádající oddíl.

d)    V soutěži se používají výhradně tiskopisy (SOUPISKA a ZÁPIS O UTKÁNÍ), které jsou v příloze tohoto Rozpisu a jsou vydány ČKA.

20.          Zasílání výsledků o utkání

Pořádající oddíl je povinen odeslat řádně a úplně vyplněný Zápis o utkání (včetně uvedení střídání, rozhodčího a uvedení kdo originál podepsal) e-mailem na adresu vedoucího soutěže

jdivis@centrum.cz

S kopií na předsedu STK VV KvKKS J.Dobiáše – kuzelky.kv@seznam.cz

a to v  den konání utkání nejpozději do 20 hodin večer

Originál Zápisu o utkání je oddíl povinen archivovat (a na požádání předložit) do konce ročníku 2004-2005.Veškerý písemný styk s STK i vedoucím soutěže (mimo případných závažných mimořádných situací) bude prováděn výhradně elektronickou poštou. V příloze je uveden úplný adresář a tiskopisy, které oddíl potřebuje.

Nesplnění povinnosti včasného hlášení výsledku nebo pozdní odeslání zápisu bude trestáno pokutou pro oddíl který měl výsledek nahlásit nebo odeslat zápis, a to tak že v prvním případě je pokuta 100,-Kč a ve všech dalších případech v soutěžním ročníku 200,-Kč

21.          Různé

a)    Sportovně technická komise je oprávněna ukládat za neplnění povinností daných Sportovně-technickými předpisy a Rozpisem soutěže pokuty a to až do výše 500,- Kč. V případě nezaplacení pokuty v uloženém termínu se družstvu automaticky zastavuje závodní činnost až do doby zaplacení a všechna utkání, v této době odehraná, prohrává automaticky kontumačně.

b)    Všechny pokuty které uloží divizní STK nebo vedoucí soutěže  budou placeny na účet dle územní příslušnosti potrestaného oddílu a to bud Plzeňskému krajskému kuželkářskému svazu na č účtu 351704464/0600, variabilní symbol 19 nebo Karlovarskému krajskému kuželkářskému svazu na č. účtu 782460100247/0100, variabilní symbol 19.

c)    Ve všech oblastech, které nejsou upraveny tímto Rozpisem soutěže nebo jeho případnými budoucími doplňky či vysvětlením, platí všeobecně ustanovení SPORTOVNĚ TECHNICKÝCH PŘEDPISŮ (Pravidla, SŘ atd.).

Za   Divizní STK

          Jiří Diviš                                            Jaroslav Dobiáš                                  Hanuš Slavík

vedoucí soutěže                                      člen Divizní STK                                 Předseda Divizní STK

Adresa vedoucího soutěže:   

Jiří DIVIŠ, Veleslavínova 24, 301 14 Plzeň, mob. 603 183 492, e-mail - jdivis@centrum.cz

Vedoucí soutěže vede výsledkovou agendu a je oprávněn udělovat pokuty za pozdní hlášení výsledků utkání.

Adresa pro styk s STK:

Ing. Hanuš SLAVÍK, M.Majerové 1633,  356 01 Sokolov

tel. byt 352 628 687,  zam. 352 614 239, mob. 605 940 586, e-mail - hslavik@volny.cz

STK řeší veškeré ostatní náležitosti včetně námitek proti výsledku či průběhu utkání a námitek účastníků proti rozhodnutí vedoucího soutěže o utkání.

Člen STK:

Jaroslav DOBIÁŠ, Národní 16, 360 20 Karlovy Vary, byt 353 231 280, zam. 352 619 244, mobil 732 123 779, e-mail - jdodo@seznam.cz

Přílohy:  -  adresář oddílů a funkcionářského aktivu, tiskopisy pro potřebu oddílů – Zápis o utkání, Soupiska družstva, Sestava družstva.